Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

ĐỀ THI THỬ JLPT N3-ĐỀ 02: ĐỌC HIỂU

ĐỀ THI THỬ JLPT N3-ĐỀ 02: ĐỌC HIỂU


Tên chuyên đề: Hướng dẫn chi tiết và thi thử JLPT N3 online
Đối tượng: Sơ cấp, luyện thi N3 online, luyện đề N3
Nội dung: Năng lực nhật ngữ N3 sẽ nặng phần đọc hiểu và nghe hiểu nhiều hơn. Và sẽ không xuất hiện nhiều furigana cho bạn nữa. Trình độ của bạn đến đây nghĩa là sẽ hết nửa chặng đường. Tuy nhiên từ N4 lên N3 cũng là một bước khá xa đòi hỏi bạn cần biết nhiều Kanji hơn và khả năng nghe hiểu, đọc hiểu nhanh hơn.

ĐỀ THI THỬ JLPT N3-ĐỀ 02: NGỮ PHÁP

ĐỀ THI THỬ JLPT N3-ĐỀ 02: NGỮ PHÁP


Tên chuyên đề: Hướng dẫn chi tiết và thi thử JLPT N3 online
Đối tượng: Sơ cấp, luyện thi N3 online, luyện đề N3
Nội dung: Năng lực nhật ngữ N3 sẽ nặng phần đọc hiểu và nghe hiểu nhiều hơn. Và sẽ không xuất hiện nhiều furigana cho bạn nữa. Trình độ của bạn đến đây nghĩa là sẽ hết nửa chặng đường. Tuy nhiên từ N4 lên N3 cũng là một bước khá xa đòi hỏi bạn cần biết nhiều Kanji hơn và khả năng nghe hiểu, đọc hiểu nhanh hơn. 


ĐỀ THI THỬ JLPT N3-ĐỀ 02: TỪ VỰNG

ĐỀ THI THỬ JLPT N3-ĐỀ 02: TỪ VỰNG

Tên chuyên đề: Hướng dẫn chi tiết và thi thử JLPT N3 online
Đối tượng: Sơ cấp, luyện thi N3 online, luyện đề N3
Nội dung: Năng lực nhật ngữ N3 sẽ nặng phần đọc hiểu và nghe hiểu nhiều hơn. Và sẽ không xuất hiện nhiều furigana cho bạn nữa. Trình độ của bạn đến đây nghĩa là sẽ hết nửa chặng đường. Tuy nhiên từ N4 lên N3 cũng là một bước khá xa đòi hỏi bạn cần biết nhiều Kanji hơn và khả năng nghe hiểu, đọc hiểu nhanh hơn. Cùng nhau làm phần từ vựng nhé!
ĐỀ THI THỬ JLPT N3 - ĐỀ 01: ĐỌC HIỂU

ĐỀ THI THỬ JLPT N3 - ĐỀ 01: ĐỌC HIỂU

Tên chuyên đề: Hướng dẫn chi tiết và thi thử JLPT N3 online
Đối tượng: Luyện thi N3 online, luyện đề N3
Nội dung: Năng lực nhật ngữ N3 sẽ nặng phần đọc hiểu và nghe hiểu nhiều hơn. Và sẽ không xuất hiện nhiều furigana cho bạn nữa. Trình độ của bạn đến đây nghĩa là sẽ hết nửa chặng đường. Tuy nhiên từ N4 lên N3 cũng là một bước khá xa đòi hỏi bạn cần biết nhiều Kanji hơn và khả năng nghe hiểu, đọc hiểu nhanh hơn.

ĐỀ THI THỬ JLPT N3 - ĐỀ 01: NGỮ PHÁP

ĐỀ THI THỬ JLPT N3 - ĐỀ 01: NGỮ PHÁP

Tên chuyên đề: Hướng dẫn chi tiết và thi thử JLPT N3 online
Đối tượng: luyện thi N3 online, luyện đề N3
Nội dung: Năng lực nhật ngữ N3 sẽ nặng phần đọc hiểu và nghe hiểu nhiều hơn. Và sẽ không xuất hiện nhiều furigana cho bạn nữa. Trình độ của bạn đến đây nghĩa là sẽ hết nửa chặng đường. Tuy nhiên từ N4 lên N3 cũng là một bước khá xa đòi hỏi bạn cần biết nhiều Kanji hơn và khả năng nghe hiểu, đọc hiểu nhanh hơn. Hãy cùng nhau làm phần ngữ pháp nhé!


ĐỀ THI THỬ JLPT N3 - ĐỀ 01-TỪ VỰNG

ĐỀ THI THỬ JLPT N3 - ĐỀ 01-TỪ VỰNG

Tên chuyên đề: Hướng dẫn chi tiết và thi thử JLPT N3 online
Đối tượng: luyện thi N3 online, luyện đề N3
Nội dung: Năng lực nhật ngữ N3 sẽ nặng phần đọc hiểu và nghe hiểu nhiều hơn. Và sẽ không xuất hiện nhiều furigana cho bạn nữa. Trình độ của bạn đến đây nghĩa là sẽ hết nửa chặng đường. Tuy nhiên từ N4 lên N3 cũng là một bước khá xa đòi hỏi bạn cần biết nhiều Kanji hơn và khả năng nghe hiểu, đọc hiểu nhanh hơn. Hãy cùng nhau làm phần từ vựng của đề thi nhé!


Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019