Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N1

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N1

日本語能力験 完全模試 N1 JLPT Kanzen Moshi N1
日本語能力験 完全模試 N1
Dưới đây là những tài liệu luyện thi năng lực Nhật ngữ ở cấp độ N1 mà Japan, My Love sưu tập được tính đến ngày 9.9.2016. Gồm có :
1. 日本語総まとめ N1 文法 | Nihongo Soumatome N1 Bunpou
2. 日本語総まとめ N1 聴解 | Nihongo Soumatome N1 Choukai
3. 日本語総まとめ N1 読解 | Nihongo Soumatome N1 Dokkai
4. 日本語総まとめ N1 語彙 | Nihongo Soumatome N1 Goi
5. 日本語総まとめ N1 漢字 | Nihongo Soumatome N1 Kanji
6. 新完全マスターN1 文法 | Shin Kanzen Master N1 Bunpou
7. 新完全マスターN1 聴解 | Shin Kanzen Master N1 Choukai
8. 新完全マスターN1 読解 | Shin Kanzen Master N1 Dokkai
9. 新完全マスターN1 語彙 | Shin Kanzen Master N1 Goi
10. 新完全マスタ-N1 漢字 | Shin Kanzen Master N1 Kanji
11. 試験に出る 文法と表現 N1 N2 | Shiken ni deru Bunpou to Hyougen N1 N2
12. 試験に出る 聴解 N1 N2 | Shiken ni deru Choukai N1 N2
13. 試験に出る 読解 N1 N2 | Shiken ni deru Dokkai N1 N2
14. 試験に出る 漢字と語彙 N1 N2 | Shiken ni deru Kanji to Goi N1 N2
15. ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文法 | Drill & Drill N2 Bunpou
16. ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 聴解・読解 | Drill & Drill N2 Choukai Dokkai (Book PDF)
17. ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文字・語彙 | Drill & Drill N2 Moji Goi
18. 実力アップ!日本語能力試験N1 「聞く」(聴解) | Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Kiku
19. 実力アップ!日本語能力試験 N1 読む(文章の文法・読解) | Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Yomu
20. 日本語パワードリルN1文法 | Nihongo Power Drill N1 Bunpou
21. 日本語パワードリルN1文字・語彙 | Nihongo Power Drill N1 Moji Goi
22. パターン別徹底ドリル日本語能力試験N1 | Pattern Betsu Tettei Drill JLPT N1
23. 日本語能力試験問題集N1読解スピードマスター | Speed Master N1 Dokkai
24. 合格できる日本語能力試験 | JLPT Goukaku Dekiru N1
25. 短期マスタードリル N1 | Tanki Masuta Doriru N1
26. 日本語能力試験模試と対策 N1 | JLPT Moshi to Taisaku N1
27. 日本語能力験 完全模試 N試1 | JLPT Kanzen Moshi N1
28. 絶対合格! 日本語能力試験 徹底トレーニング N1 文字語彙 | Zettai Goukaku JLPT Tettei Toreeningu N1 Moji Goi
29. 日本語能力試験N1予想問題集N1 | JLPT Yosou Mondaishuu N1(Book PDF)
30. パターンで学ぶ 日本語能力試験 N1 文字・語彙問題集 | Pattern de Manabu JLPT N1 Moji Goi
31. 日本語能力試験スーパー模試N1 | JLPT Super Moshi N1
32. 日本語能力試験20日で合格 N1文字・語彙・文法 | 20 Nichi Goukaku N1 Moji Goi Bunpou
33. 2009 年~2011年 模擬試験 1級とN1 | JLPT N1 2009 - 2011
34. TRY! 日本語能力試験 N1 文法から 伸ばす日本語 中国語版 | TRY! JLPT N1 Chinese Version + Vietnamese Vocabulary List

35. 耳から覚える文法トレーニングN1 | Mimi kara oboeru Bunpou N1 (AudioCD)
----------------------------------------------------------------------------------------------
XEM ONLINE : 
----------------------------------------------------------------------------------------------
JLPT N1 ON YOUTUBE : 
----------------------------------------------------------------------------------------------
LINK DOWNLOAD :

***FOLDER ĐẦY ĐỦ TÀI LIỆU : 
1. Fshare (full updated 9.9.2016): Click here
2. Mediafire (update 9.9.2016) : Click here
3. Mega (update 9.9.2016) : Click here
4. Google Drive (update 9.9.2016) : Click here
5. Mediafire (updating) : Click here
Password unlock link : studyjapanese.net 

***THEO TỪNG TÀI LIỆU RIÊNG LẺ :
Nihongo Soumatome N1 Choukai 本語総まとめ N1 聴解Nihongo Soumatome N1 Bunpou  日本語総まとめ N1 文法

1. Nihongo Soumatome N1 Bunpou 
日本語総まとめ N1 文法

2. Nihongo Soumatome N1 Choukai
本語総まとめ N1 聴解


3. Nihongo Soumatome N1 Dokkai
Nihongo Soumatome N1 Goi 日本語総まとめ N1 語彙Nihongo Soumatome N1 Dokkai 日本語総まとめ N1 読解日本語総まとめ N1 読解

4. Nihongo Soumatome N1 Goi
日本語総まとめ N1 語彙


5. Nihongo Soumatome N1 Kanji
日本語総まとめ N1 漢字
Nihongo Soumatome N1 Kanji 日本語総まとめ N1 漢字
Shin Kanzen Master N1 Bunpou 新完全マスターN1 文法6. Shin Kanzen Master N1 Bunpou
新完全マスターN1 文法

7. Shin Kanzen Master N1 Choukai
新完全マスターN1 聴解

8. Shin Kanzen Master N1 Dokkai
Shin Kanzen Master N1 Dokkai 新完全マスターN1 読解新完全マスターN1 読解


9. Shin Kanzen Master N1 Goi
新完全マスターN1 語彙

10. Shin Kanzen Master N1 Kanji
新完全マスターN1 漢字
Shin Kanzen Master N1 Goi 新完全マスターN1 語彙
Shin Kanzen Master N1 Kanji 新完全マスターN1 漢字

11. Shiken ni Deru Bunpou to Hyougen N1.N2
試験に出る 文法と表現 N1.N2

12. Shiken ni Deru Choukai  N1.N2
試験に出る 聴解 N1 N2
Shiken ni Deru Bunpou to Hyougen N1.N2 試験に出る 文法と表現 N1.N2
Shiken ni Deru Choukai N1.N2 試験に出る 聴解 N1 N2

13. Shiken ni Deru Dokkai  N1.N2
試験に出る 読解 N1 N2

14. Shiken ni deru Kanji to Goi N1 N2
試験に出る  漢字と語彙 N1 N2

Shiken ni Deru Dokkai N1.N2 試験に出る 読解 N1 N2
Shiken ni deru Kanji to Goi N1 N2 試験に出る 漢字と語彙 N1 N2
 15. Drill & Drill N1 Bunpou
ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文法

16. Drill & Drill N1 Choukai Dokkai (Book PDF)
リル&ドリル日本語能力試験 N1 聴解・読解
Drill & Drill N1 Bunpou ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文法
Drill & Drill N1 Choukai Dokkai リル&ドリル日本語能力試験 N1 聴解・読解

17. Drill & Drill N1 Moji Goi
ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文字・語彙

 18. Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Kiku
  実力アップ!日本語能力試験N1 「聞く」(聴解)
Drill & Drill N1 Moji Goi ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文字・語彙
Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Kiku  実力アップ!日本語能力試験N1 「聞く」(聴解)

19. Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Yomu
 実力アップ!日本語能力試験 N1 読む
(文章の文法・読解)
 Mediafire | Fshare | Mega | Google

20. Nihongo Power Drill N1 Bunpou
日本語パワードリル N1 文法
Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Yomu  実力アップ!日本語能力試験 N1 読む (文章の文法・読解)
Nihongo Power Drill N1 Bunpou 日本語パワードリル N1 文法

21. Nihongo Power Drill N1 Moji Goi
日本語パワードリルN1文字・語彙
 Mediafire | Fshare | Mega | Google

22. Pattern Betsu Tettei Drill JLPT N1
パターン別徹底ドリル日本語能力試験N1
 Mediafire | Fshare | Mega | Google
Nihongo Power Drill N1 Moji Goi 日本語パワードリルN1文字・語彙
Pattern Betsu Tettei Drill JLPT N1 パターン別徹底ドリル日本語能力試験N1

23. Speed Master N1 Dokkai
 日本語能力試験問題集 N1
読解スピードマスター
 Mediafire | Fshare | Mega | Google

24. JLPT Goukaku Dekiru N1
合格できる日本語能力試験 N1 
Speed Master N1 Dokkai  日本語能力試験問題集 N1 読解スピードマスター
JLPT Goukaku Dekiru N1 合格できる日本語能力試験 N1

25. Tanki Masuta Doriru N1
短期マスタードリル N1 

26. JLPT Moshi to Taisaku N1 
日本語能力試験模試と対策 N1 
Tanki Masuta Doriru N1 短期マスタードリル N1
JLPT Moshi to Taisaku N1  日本語能力試験模試と対策 N1

27. JLPT Kanzen Moshi N1
日本語能力試験 完全模試 N1

28. Zettai Goukaku JLPT 
Tettei Toreeningu N1 Moji Goi
 絶対合格! 日本語能力試験 
徹底トレーニング N1 文字語彙
 Mediafire | Fshare | Mega | Google
JLPT Kanzen Moshi N1 日本語能力試験 完全模試 N1
Zettai Goukaku JLPT  Tettei Toreeningu N1 Moji Goi  絶対合格! 日本語能力試験  徹底トレーニング N1 文字語彙

29. JLPT Yosou Mondaishuu N1 (Book PDF)
日本語能力試験N1予想問題集N1
 Mediafire | Fshare | Mega | Google

  30. Pattern de Manabu JLPT N1 Moji Goi
 パターンで学ぶ 日本語能力試験 N1 
文字・語彙 問題集
JLPT Yosou Mondaishuu N1 日本語能力試験N1予想問題集N1
Pattern de Manabu JLPT N1 Moji Goi  パターンで学ぶ 日本語能力試験 N1  文字・語彙 問題集

31. JLPT Super Moshi N1
 日本語能力試験スーパー模試N1
 Mediafire | Fshare | Mega | Google

32. 20 Nichi Goukaku N1 Moji Goi Bunpou 
 日本語能力試験20日で合格 N1
文字・語彙・文法
 Mediafire | Fshare | Mega | Google
JLPT Super Moshi N1  日本語能力試験スーパー模試N1
20 Nichi Goukaku N1 Moji Goi Bunpou 日本語能力試験20日で合格 N1 文字・語彙・文法

33. JLPT N1 2009 - 2011 
2009 年~2011年 模擬試験 1級とN1
Mediafire | Fshare | Mega | Google




34. TRY! JLPT N1 Chinese
 TRY! 日本語能力試験 N1
TRY! JLPT N1 Bunpou TRY! 日本語能力試験 N1 文法から伸ばす日本語Mimi kara oboeru Bunpou N1 耳から覚える文法トレーニングN1文法から伸ばす日本語 中国語版
Mediafire | Fshare | Mega | Google

35. Mimi kara oboeru Bunpou N1 (AudioCD)
耳から覚える文法トレーニングN1
Mediafire | Fshare | Mega | Google
----------------------------------------------------------------------------------------------
Links đóng góp chia sẻ : ĐÃ CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ TRÊN BÀI VIẾT

1. Bạn Noname :
- Kanzen Master 1kyuu Grammar - Vietnamese - BookDPF : Click here 
Mimi Bunpou N1 - Audio : Click here
- Gokaku dekiru N1- Audio : CD1 CD2
- Pattern-Betsu Tettei Drill N1 - Audio : CD1 CD2
- Soumatome choukai N1 - Audio : CD1 CD2
- Shin Kanzen Master choukai N1 - Audio : Click here
2. Bạn Tiên Trương :
- 1kyuu Soumatome Kanji - Goi : Click here
3. Bạn dấu tên : 
- Soumatome N1 Kanji : Click here
- Soumatome N1 Dokkai - sách PDF : Click here 
4. Bạn minhvan tran: 
- Shin Kanzen Master Bunpou N1 : Click here
5. Bạn Bách Hà Ngọc:
- 合格できる日本語能力試験N1 - Goukaku Dekiru N1 (Book PDF): Click here
6. Kho dữ liệu N1, N2 của Beast Wolf and Nakari Amane Mega
7. Bộ tài liệu ôn thi N1 chia sẻ bởi bạn Duy Trieu : Facebook
8. Nguyễn Sĩ Tú : Bộ Shiken ni Deru (4 cuốn) : Click here

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: